Frågor & Svar

Finns S:t Petri Orden på andra orter? Nej, S:t Petri Orden finns bara i Härnösand.

S:t Petri verkar vara en livskraftig förening – hur kommer det sig? Ja, S:t Petri Orden har över 400 medlemmar, en ansenlig mängd för den lilla staden vi bor i. Förmodligen beror intresset på att Ordens verksamhet hålls vitalt och även svarar upp till nutida människors behov och intressen. Ordens syfte är i grunden att verka för social samvaro som knappast är ett annorlunda behov i nutid än under den tid orden grundades. I vår Orden har människor från Härnösand rika möjligheter att umgås under angenäma former, i en unik och fantastisk miljö.

Var håller S:t Petri sina sammankomster? S:t Petri Orden äger och förvaltar S:t Petri Logen, byggd av Orden och  invigd 1871. Alla Ordens sammankomster, förutom höstutflykten till vår sällskapsö Otaheiti, hålls regelmässigt i S:t Petri Logen. Logen ligger ytterligt centralt i Härnösand alldeles intill Domkyrkan och Sambiblioteket, inbäddad i grönska från intilliggande park.

Är S:t Petri en Orden för bara Herrar? Nej, S:t Petri Orden har både en Brödraloge och en Systerloge. Endast Brödralogens Högtidsdag är uteslutande för Ordens Bröder. Samtliga övriga fester och gillen är öppna för både Herrar och Damer.

Sluten invalsförening? Ja, nya medlemmar i S:t Petri Orden väljs enligt den gamla tradition som Ordens stadgar föreskriver. Att rekrytera nya medlemmar är en viktig uppgift för ledningen av S:t Petri Orden och nya medlemmar hälsas årligen välkomna. Ett förträffligt sätt att ”känna efter” om Ordens verksamhet kan vara av intresse är att delta i någon av de fester och gillen som hålls öppna även för icke medlemmar. Är du intresserad så ta kontakt med någon medlem eller direkt med Kapitelledamöterna! Kontakter

Formella krav på klädsel? Vissa fester som högtidsdagarna har inslag från S:t Petri Ordens historia som berikar upplevelsen och markerar tillhörigheten till en över 165 årig Orden. Vid de festliga högtidsdagarna bär vi högtidsdräkt (frack). För övriga fester gäller vårdad klädsel.

Hur får jag tag på en frack? Frack används kanske inte så ofta nuförtiden så många nya Petribröder väljer andra alternativ än att köpa nytt.

Är det dyrt att vara medlem i S:t Petri Orden? Nej tvärtom !  Årsavgiften är för närvarande 600 kr per medlem, 350kr för medlemmar fyllda 70år. Avgifterna för middagarna är också överkomliga. De motsvarar priser på restauranger av god klass. Underhållning som orkestrar m m subventioneras ofta av S:t Petri Orden. Inbjudan med prisuppgifter och innehåll av festerna skickas till alla medlemmar. Deltagande vid festerna är inte obligatoriskt.

Förekommer det flera grader i Orden? I S:t Petri Orden förekommer tre grader. Första graden innebär att medlemmen invigs i de formella rutinerna som föreskrivs enligt stadgarna och därefter har möjlighet att delta i samtliga fester och gillen. Den högsta (3:de) graden innebär är Petri Brodern eller Systern ges styrande funktion och har full rösträtt vid sammanträden och även kan väljas till poster i det styrande kapitlet. En Petri Broder eller Syster uppnår ofta den 3:de graden efter cirka 4 år.

Har man roligt i S:t Petri? Ja! Den lekande Petri Brodern och Petri Systern ger sig till känna på många sätt, men verksamheten handlar kanhända mera om berikande upplevelser för alla sinnen.

Varför ska man gå med i S:t Petri? Naturligtvis finns det många skäl att vara medlem i S:t Petri Orden – kanske lika många som det finns medlemmar. Åtskilliga medlemmar håller nog med om att det är ett utmärkt sätt att under trevliga former och i en unik miljö höja sig över vardagen och träffa många andra Härnösandsbor.

Är S:t Petri fångna i protokollet? S:t Petri har förvisso sin historia och viss formalism. Denna ram upplevs knappast som en börda eller hämmande för verksamheten, utan ger grundförutsättningarna för vår samvaro och säkrar att vårt umgänge inte bara blir av tillfällig art.

Hur gamla är medlemmarna i S:t Petri? Medlemmar kan väljas in från 21 års ålder. Medlemmarna bibehåller ofta sitt medlemskap livet ut. En vanlig ålder för inträde i S:t Petri är 30-55 år.

Vilka krav ställs på medlemmarna? Att betala årsavgiften! I övrigt finns inga tvingande krav på medlemskapet. Ordens syfte är att verka för sällskapsliv men inga obligatoriska krav på deltagande vid festerna ställs – förutom närvaro vid egen invalssammankomst (reception).

Förekommer annan verksamhet i S:t Petri Logen? Restaurangverksamheten i Ordenshuset arrenderas ut och drivs oberoende av S:t Petri Orden. Många andra sällskap och föreningar har regelbunden verksamhet i S:t Petri Logen. Härnösands Gymnasium och Högstadieskolor håller baler och avslutningsfester i denna unika och vackra festlokal som kan sägas vara Härnösandsbornas festlokal nummer ett. Restaurangen.

Måste man kunna sätta nät för att bli medlem? Nej, inte nu längre. I S:t Petri Ordens tidigare historia ska detta ha varit ett krav. Associationer till grundarnas fiskeintresse lever dock fortfarande i många sammanhang. Utan tvekan finns dock ännu möjlighet att bland Petri Bröder finna kunskap och lärare i denna ädla Petri syssla.

Hur många kommer på festerna? Antalet deltagare varierar naturligtvis efter festernas och gillernas art och innehåll. Vissa fester (28:an, höstfesten) lockar regelbundet över 150 deltagare medan andra som Gåsfesten något färre antal (50-60) personer.